Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FFRZ – prijašnji naziv: Filozofski fakultet Družbe Isusove) nastavlja višestoljetnu tradiciju znanstveno-nastavnoga rada pripadnika katoličkoga reda, isusovaca ili članova Družbe Isusove, koji su od 16. stoljeća u svijetu i u hrvatskim krajevima otvorili brojne obrazovne ustanove, među ostalim i Akademiju u Zagrebu (1669. godine), koja se smatra kolijevkom Sveučilišta u Zagrebu. Iduće godine slavit ćemo 350 godina od toga događaja.

Zašto studirati na FFRZ?

Programi studija FFRZ Sveučilišta u Zagrebu izrađeni su na dugoj i bogatoj tradiciji visokog školstva i pedagogije koja je obogaćena suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima na području filozofije odnosno komparativnog proučavanja religija.

Jordanovac 110, PP 169
HR–10000 Zagreb
Tel. 01/2354200; 01/2354222
E–pošta: tajnistvo@ffrz.hr
Mrežna stranica: www.ffrz.unizg.hr

Filozofija je znanost koja teži općem razumijevanju zbilje, napose iz perspektive onog ljudskoga u najširem značenju riječi. Nudi odgovore na pitanja o našoj sposobnosti spoznaje istine, o naravi dobroga i lijepoga, o pravednosti u društvu, o ljudskoj naravi, kao i o zadnjim temeljima bivovanja ili pak o vrednotama. Zato tijekom studija filozofije na FFRZ studenti stječu sustavno znanje iz klasičnih filozofskih disciplina (logike, teorije spoznaje, metafizike, teodiceje, antropologije, kozmologije, etike), dok se na specifične probleme i teorije usredotočuju na velikom broju izbornih kolegija.

Filozofija se studira i u povijesnoj perspektivi, pri čemu više dolazi do izražaja misao pojedinih filozofa i smjerova, npr. Aristotela, Tome Akvinskog, Kanta, neoskolastike, personalizma itd. Osim toga, studente se upozorava na važnost odnosa filozofije prema drugim znanostima, kao i na njezinu važnost u utemeljenju svjetonazora. Napokon, tijekom studija se razvija kreativno i kritičko mišljenje, umijeće argumentiranja i oblikovanja vlastitih stavova.

Religioznost je jedna od najvažnijih značajki ljudske naravi. Iz dana u dan ta činjenica postaje sve očitija, a fenomen religije sve relevantniji za čovjekovu osobnu sreću, za napredak društva i za globalni mir. Zato tijekom studija religijskih znanosti studenti usvajaju temeljno poznavanje svjetskih religija (npr. židovstva, islama, hinduizma, budizma) i kršćanstva, da bi razvili daljnje uvide u načine kako religije utječu na povijest, društvo, umjetnost, znanost. Studij nastoji osposobiti polaznike za kompetentan međureligijski dijalog te promicanje razumijevanja i suživota među pripadnicima različitih vjera.

Mogućnosti razvoja karijere

Prvostupnici i prvostupnice filozofije, odnosno filozofije i religijskih znanosti, osposobljeni su za obavljanje niza stručnih i pomoćnih poslova iz područja filozofije i religijskih znanosti, etike, kao i dodirnih područja u upravnim, znanstvenim, kulturnim i umjetničkim institucijama, udrugama civilnoga društva, izdavačkoj djelatnosti, medijima te općenito u zanimanjima gdje se traži široko poznavanje opće kulture i fleksibilnost za stjecanje novih znanja, napose u područjima gdje ne postoje specijalistički studiji.

Završetkom preddiplomskog studija filozofije i religijskih znanosti studenti stječu pravo upisa na diplomske studije filozofije ili religijskih znanosti na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu te na druge slične i srodne diplomske studije u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Preddiplomski sveučilišni studiji

Na FFRZ moguće je upisati:

a) Jednopredmetni preddiplomski studij filozofije — traje tri godine, tj. šest semestara (180 ECTS), a stječe se naslov sveučilišni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije (univ. bacc. phil.)

b) Jednopredmetni preddiplomski studij filozofije i religijskih znanosti — traje tri godine, tj. šest semestara (180 ECTS), a stječe se naslov sveučilišni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije i religiologije (univ. bacc. phil. et relig.)

Uvjeti upisa na preddiplomske studije

Uvjet za upis je završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola te uspješno položena državna matura. Postupak prijave ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe izvodi se putem nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko mrežne stranice www. postani–student.hr.
Poredak kandidata prijavljenih na preddiplomske studijske programe (Filozofija, Filozofija i religijske znanosti) određuje se na:

a) temelju uspjeha u srednjoj školi: 40%

b) temelju položenih ispita na državnoj maturi — Hrvatski jezik (A razina): 20%, Matematika (B razina): 10%, strani ili klasični jezik (A razina): 20%, jedan od izbornih predmeta (Filozofija, Logika, Etika, Vjeronauk, Politika i gospodarstvo, Sociologija, Psihologija, Povijest): 5%.

c) temelju dodatnih učenikovih postignuća — osvojeno 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima u RH: 5%.

Sveučilište u Zagrebu određuje uvjete upisa, upisne kvote za svaki studij i uvjete studiranja za posebne skupine kandidata. Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih studija bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr te na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta filozofije i religijskih znanosti www.ffrz.unizg.hr.

Ostali sveučilišni studiji na FFRZ

Diplomski sveučilišni studij filozofije — stječe se naslov magistar/magistra filozofije (mag. phil.), a traje 2 godine, tj. 4 semestra (120 ECTS)

Diplomski sveučilišni studij religijskih znanosti — stječe se naslov magistar/magistra religiologije (mag. relig.), a traje 2 godine, tj. 4 semestra (120 ECTS)

Poslijediplomski sveučilišni studij religijskih znanosti — stječe se naslov doktor/doktorica znanosti (dr. sc.), a traje 3 godine, tj. 6 semestara (180 ECTS)

Poslijediplomski sveučilišni studij filozofije — stječe se naslov doktor/doktorica znanosti (dr. sc.), a traje 3 godine, tj. 6 semestara (180 ECTS)

Međunarodna suradnja

FFRZ trenutačno ima ugovore za Erasmus+ s Filozofskim fakultetom Akademije Ignatianum u Krakovu, Teološkim fakultetom u Bratislavi, Sveučilišta u Trnavi (za razmjenu nastavnika i studenata), te Katoličkim teološkim fakultetom Sveučilišta u Innsbrucku (za razmjenu nastavnika). Taj se niz iz godine u godinu povećava. Fakultet ugovorno surađuje i sa sljedećim inozemnim ustanovama: Hochschule für Philosophie (München); Pontificia Università Gregoriana (Rim); CISAV – Center for Advanced Social Research (Queretaro, Meksiko). Većina stalnih nastavnika Fakulteta filozofije i religijskih znanosti postigli su svoje doktorate na inozemnim sveučilištima.

Izdavačka i znanstvena djelatnost

FFRZ izdaje znanstvene časopise “Obnovljeni život” (na hrvatskom) i “Disputatio philosophica” (na stranim jezicima). Specijalizirane znanstvene i stručne djelatnosti obavlja preko Centra za bioetiku, Centra za poslovnu etiku, Obiteljskog centra… Fakultetu je na raspolaganju velika Knjižnica “Juraj Habdelić”, s više od 150.000 naslova knjiga i 2400 naslova časopisa.

Studentske aktivnosti

Studenti FFRZ organiziraju studentske simpozije, sudjeluju na domaćim i međunarodnim skupovima, izdaju časopise (FiR, Habitus), organiziraju i izvode umjetničke priredbe, predstave, izložbe, sudjeluju u sportskim aktivnostima, volontiraju u različitim udrugama a preko Studentskog zbora sudjeluju i u upravnim tijelima Fakulteta.