Doktorski studij traje 6 semestara (180 ECTS bodova), a završetkom studija stječe se akademski stupanj doktora tehničkih ili prirodnih znanosti odgovarajućeg polja i grane. Studij se sastoji od nastave tijekom prvog semestra (30 ECTS bodova), te znanstveno-istraživačkog rada (150 ECTS bodova) u preostalom dijelu studija. Za osobu koja je stekla akademski stupanj magistra znanosti doktorski studij počinje izravnim upisom u drugi semestar.

Osobe zaposlene u sustavu znanosti i visokog obrazovanja upisuju studij u trajanju od 3 godine kao redovni studenti, dok osobe zaposlene izvan sustava upisuju studij s produženim trajanjem istraživačkog rada od 5 godina kao izvanredni studenti.

Uvjeti za upis:

 • završen odgovarajući sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij, ili stečen stupanj magistra znanosti u odgovarajućem znanstvenom području;
 • težinski prosjek svih ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju ili dodiplomskom studiju najmanje 3,5 ili najmanje jedan objavljeni znanstveni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom koji je referiran u bazi Web of Science ili dva znanstvena rada u znanstvenom časopisu s međunarodnom recenzijom koji nije referiran u bazi Web of Science;
 • poznavanje jednog stranog jezika.

Prijava kandidata treba sadržavati:

Ostali prilozi:

 • diploma diplomskog studija ili diploma dodiplomskog studija;
 • prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija ili dodiplomskog studija (dokument iz kojeg je vidljiv prosjek ocjena;
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (razina B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike ili ekvivalentna potvrda);
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice (original na uvid);
 • dokument iz kojeg je vidljivo tko će snositi troškove studija (izjava poslodavca o plaćanju troškova školarine ili pristupnika da će sam podmiriti troškove školarine)
 • izjava da raspoloživo radno vrijeme omogućava ispunjenje studentskih obveza prema planu studija (za izvanredne studente)
 • diploma o stečenom stupnju magistra znanosti (za izravni upis u 2. semestar)
 • preslika indeksa poslijediplomskog studija i diploma o stečenom stupnju magistra znanosti (za izravni upis u 2. semestar).

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici (presliku dokumenata koje je izdao RGNF nije potrebno ovjeravati).

Razgovor s pristupnikom obvezan je sastavni dio upisnog postupka.

Imena izabranih pristupnika objavljuju se na internetskoj stranici studija.

Visina školarine: Studenti doktorskog studija plaćaju školarinu u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna, a plaća se u ratama od 10.000,00 kuna po semestru. Studenti doktorskog studija koji su zaposleni na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, a studij im plaća MZO ili institucija u kojoj su zaposleni, plaćaju školarinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna, a plaća se u ratama od 5.000,00 kuna po semestru.

Nastava započinje u zimskom semestru akad. godine 2018./19.

Prijave se podnose osobno ili šalju poštom na adresu

Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte
10000 Zagreb, Pierottijeva 6

do zaključno 2. studenoga 2018. godine. Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon (01) 5556 249, e-mail adresi andrea.gmajnicki@rgn.hr, te na https://www.rgn.unizg.hr/hr/studiji/poslijediplomski-studij.

Stipendije Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Rudarsko-geološko-naftni fakultet dodjeljuje i 2 stipendije kojom se pokrivaju troškovi školarine u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna. Za stipendije Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta ne mogu se kandidirati zaposlenici institucija koji su u sklopu svog Ugovora o radu s institucijom dužni upisati doktorski studij, tj. koji studij upisuju kao redovni studenti.

Kandidati za stipendiju moraju zadovoljiti uvjete za upis iz ovog Natječaja i kriterije izvrsnosti koji će se bodovati prema sljedećim stavkama (minimalno 675 bodova):

 • Težinski prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju ili dodiplomskom studiju (maksimalno 300 bodova, odnosno 30%)

Maksimalni broj bodova donosi ukupni težinski prosjek ocjena svih položenih ispita od 5,00.

 • Broj godina studija u roku ili sa zaostatkom (maksimalno 50 bodova, odnosno 5%).

Maksimalni broj bodova dobiva student koji je redovito upisivao godine studija

 • Dobivena Rektorova nagrada (maksimalno 200 bodova, odnosno 20%)
 • Dobivena Rektorova donosi 200 bodova, rad predložen za nagradu u slučaju kada nagrada nije dobivena donosi 50 bodova
 • Objavljen znanstveni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom koji je referiran u bazi Web of Science (Q1=250 bodova, odnosno 25%, Q2=200 bodova, Q3=150 bodova, Q4=100 bodova) ili znanstveni rad u znanstvenom časopisu s međunarodnom recenzijom koji je referiran u bazi SCOPUS (Q1=100 bodova, odnosno 10%, Q2=80 bodova, Q3=60 bodova, Q4=40 bodova)
 • Prijedlog znanstvenog istraživanja (maksimalno 100 bodova, odnosno 10%)
 • Razgovor s kandidatom (maksimalno 100 bodova, odnosno 10%)

Odabrani kandidati bit će dužni doktorirati prema tzv. skandinavskom modelu, sukladno članku 14., stavku 2. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.
Prijave se podnose na gore navedenu adresu, s naznakom “Za stipendiju”.