Rektor Sveučilišta u Zagrebu, Damir Boras, uputio je smjernice svim dekanicama i dekanima o načinu provedbe nastave na fakultetima. U smjernicama potiče SuZ “klasični” način izvođenja nastave jer smatra da potpuna nastava na daljinu ne može biti adekvatna zamjena. 

U dopisu je Boras naglasio i da je zagrebačko Sveučilište sudjelovalo u donošenju preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima za vrijeme pandemije, a ponajviše potiče klasični način nastave jer smatra da Sveučilište osigurava cjelovito formiranje studenata. Ističe bitnost interakcije s kolegama i profesorima.

Nastavu na daljinu rektor Boras vidi kao opciju ako ne bude više prilika za odvijanje nastave na visokim učilištima. Posebna pozornost treba se posvetiti studentima prvih godina koji još nisu upoznati s načinom studiranja i akademskim okruženjem. U smjernicama se spominje i mogućnost više načina za odvijanje nastave u akademskoj godini 2020./2021. te potiče da se nastava odvija na fakultetima dokle god to bude moguće. 

Nastava se mora odvijati tako da se poštuju sve epidemiološke mjere, pravila i preporuke, a jedan od načina koji se preporučuje jest oblik nastave u kojemu fakulteti moraju izbjegavati veći broj grupa studenata te predlaže izradu rasporeda koji će minimizirati broj dana koje studenti provode na fakultetu. Rektor smatra da je “klasični” oblik nastave vrlo bitan za studente koji moraju odrađivati različite vježbe uz fizičko prisustvo.

Preporučene modele svaka sastavnica odabire sama pa se tako fakulteti mogu odlučiti i na nastavu na daljinu u potpunosti ako smatraju da je to potrebno.