Foto: Pixabay

Matija: Poštovani, zanima me mogu li odbiti pozitivnu ocjenu na ispitu i ima li profesor dužnost obavijestiti me o postignutoj ocjeni i u kojem roku?

Odgovor: Dragi Matija, imaš pravo biti obaviješten o ostvarenoj ocjeni na pismenom i usmenom ispitu, i to u roku od pet dana. Ako si nezadovoljan ostvarenom pozitivnom ocjenom, imaš je pravo odbiti, žaliti se na nju u roku od 24 sata i tražiti da te se ispita pred ispitnim povjerenstvom.

RUBRIKA U SURADNJI S:

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

E-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com