Foto: Pexels

AAI IDENTITET – Korisničko ime i lozinka koju dobijete pri upisu na fakultet. Njime se prijavljujete u Studomat i u Eduroam.

ECTS BODOVI – Označavaju studentsko opterećenje, tj. broj sati provedenih učeći za jedan kolegij. Jedan ECTS bod iznosi 25 do 30 sati rada. ECTS bodovi su na fakultetu važniji od ocjena, a ostvarivanje ECTS bodova preduvjet je za polaganje ispita.

EDUROAM – Besplatna Internetska mreža koju koriste fakulteti. Studenti mogu instalirati Eduroam installer i besplatno koristiti WiFi unutar fakulteta, studentskih domova i studentskog centra.

INTRANET – Privatna računalna mreža neke organizacije. Na stranicama fakulteta možete naći intranet s popisom kolegija koje ste upisali. Profesori tamo objavljuju sve bitne informacije za kolegije.

ISPITNI ROKOVI – Razdoblje između semestara u kojem se održavaju ispiti. Zimski rok je u veljači. dok je ljetni sredinom lipnja. Također, postoji i jesenski rok na kojem se mogu polagati kolegiji iz oba semestra (počinje potkraj kolovoza i traje do polovice rujna).

IKSICA – studentska iskaznica

JMBAG – Jedinstveni matični broj akademskog građanina. Možete ga pronaći u indeksu.

KOLOKVIJ – Polaganje ispita tako da se gradivo podijeli u nekoliko dijelova, najčešće dva. Pišu se tijekom nastave, a ne ispitnih rokova. Na nekim fakultetima kolokviji su uvjet za pristupanje ispitu. Kako biste prošli kolegij morate položiti sve kolokvije.

KOLEGIJ– predmet na fakultetu.

KOMISIJSKI ROK- rok kojemu studenti pristupaju nakon trćeg pada ispita. Uobičajeno se sastoji od usmenog i pismenog dijela, a komisiju, osim predavača, čine još tri profesora.

PARCIJALA – Događa se u slučaju prenošenja ispita s prve na drugu godinu. Student sluša predmete druge godine, ali je zbog preostalih ispita tehnički još upisan i na prvu godinu.

SILABUS – dokument s nastavnim planom i programom kolegija.

STUDOMAT – servis za studente putem kojega je moguće prijaviti i odjaviti ispite, vidjeti ocjene i broj ECTS bodova.

SRCE– Sveučilišni računski centar. Nudi besplatne računalne tečajeve za studente, a putem njihovog weba moguće je pristupiti važnim informacijama, kao što su stanje na iksici i usluge studentskog servisa.

STUDENTSKI ZBOR – predstavničko tijelo studenata na fakultetu.