Foto: Pexels

Prilikom ispunjavanja raznih obrazaca često dobivate pitanje o adresi prebivališta ili o adresi boravišta te je važno znati njihovu razliku. U daljnjem članku objasnit ćemo razliku između ta dva pojma te kome i kada se promjena adrese mora prijaviti.

Prije svega bitna razlika je da je prebivalište mjesto i adresa u Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi. To je adresa koja je napisana na većini naših dokumenata te osobnoj iskaznici.

Boravište je mjesto i adresa u Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Na primjer, ako ste u trenutačno u studentskom domu, vaša adresa boravišta bit će adresa doma.

Promjena adresa

Prebivalište i boravište se mogu promijeniti te i kod toga postoje razlike. Za promjenu prebivališta potrebno je priložiti osobnu, domovnicu, rodni list, potpisanu izjavu o novoj adresi prebivališta te ovjerenu izjavu stanodavca kojom daje suglasnost za prijavu, u slučaju da građanin prijavljuje prebivalište na adresi stanodavca, odnosno da nije vlasnik nekretnine. Prebivalište je potrebno prijaviti najkasnije 15 dana od selibe na novu adresu.

Boravište se prijavljuje policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu u kojem se privremeno boravi, duže od tri mjeseca, ali se u tom mjestu i na adresi ne želite trajno nastaniti. Boravište se prijavljuje na razdoblje od godinu dana, a nakon proteka godine dana može se produžiti na još godinu dana. Iznimno, može se dodatno produžiti zbog obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera ili ako je osoba smještena u nekoj ustanovi.

Morate prijaviti adresu gdje se nalazite

Ako ste podstanari na određenoj adresi, potrebno je vaše nastanjenje prijaviti s potvrdom stanodavca adrese na kojoj jeste, pod prebivalište ili boravište. Policijska uprava je u mogućnosti odjaviti vas s adrese prebivališta ako je utvrđeno da ne živite u mjestu i na adresi prijavljenog prebivališta ili ako o tome dobiju obavijest od tijela javne vlasti ili zainteresiranih pravnih ili fizičkih osoba.

Ukratko, prebivalište je adresa na kojoj građanin ima namjeru stalno živjeti, dok je boravište adresa na kojoj se građanin privremeno zadržava. U oba slučaja građani su dužni prijaviti svoju adresu policijskoj upravi.